Retourneren

Herroepingsrecht:

Consumenten (§ 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek, afgekort BGB) hebben met betrekking tot het online kopen van waren een wettelijk recht op opzegging conform de volgende informatie.
Informatie over het recht van opzegging voor consumenten:
U hebt het recht, dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De termijn voor opzegging bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste waar in bezit heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw recht op opzegging moet u ons (Gasflesaanhuis.nl Cockeveld 6 – 5672 AE Nuenen NL, email-adres: info@/gasflesaanhuis.nl) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail) informeren over uw beslissing om dit contract te herroepen. Daarvoor kunt u voor het herroepen gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier, wat echter niet is voorgeschreven.
Om te voldoen aan de termijn opzegging is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het recht van opzegging voor afloop van de termijn voor de opzegging verstuurt.
Gevolgen van het herroepen:
Als u dit contract opzegt moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leverkosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan omdat u een andere manier van leveren heeft gekozen als de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering), direct terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw opzegging van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u wegen deze terugbetaling kosten in rekening gesteld.
Voor waren, die normaal per post worden teruggestuurd, geldt:
Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de waren weer hebben ontvangen of u het bewijs levert dat u de waren hebt teruggestuurd, al naar gelang wat het vroegere tijdstip is.
U moet de waren in elk geval direct terugsturen of overhandigen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons hebt geïnformeerd over de opzegging van dit contract, en wel aan het volgende adres: Gasflesaanhuis.nl, Cockeveld 6, 5672 AE Nuenen Nederland.
Aan de termijn is voldaan als u de waren voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de waren zijn voor uw rekening.
Voor waren, die niet normaal per post kunnen worden teruggestuurd (bijvoorbeeld voor reserveonderdelen die niet als pakket kunnen worden verstuurd), geldt:
u moet voor een eventuele waardevermindering van de waren alleen dan opkomen als die waardevermindering te herleiden is tot een voor het controleren van de aard, eigenschappen en de manier van functioneren van de waren niet noodzakelijke omgang daarmee.

 • – einde van de informatie over uw recht op opzegging –
  Voorbeeldformulier voor opzegging
  (Als u het contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuurt u het terug.)
 • Aan: Gasflesaanhuis.nl, Cockeveld 6 – 5672 AE Nuenen Nederland, e-mail-adres: info@/gasflesaanhuis.nl
 • Hiermee herroep(en) ik/wij () het door mij/ons () afgesloten contract over de koop van de volgende waren ()/het verlenen van de volgende diensten ()
 • besteld op ()/gekregen op ()
 • naam van de consument(en)
 • adres van de consument(en)
 • handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
 • datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is
Uitzonderingen op het recht op opzegging:
Er zijn wettelijke uitzonderingen van het recht op opzegging (§ 312g van het Duitse Burgerlijk Wetboek, afgekort BGB), waarbij wij ons voorbehouden om ons tegenover u te beroepen op de volgende regelingen: een recht op opzegging bestaat niet bij contracten voor het leveren van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling van de consument doorslaggevend is op die eenduidig zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.
Een recht op opzegging bestaat niet bij het leveren van waren als die na de levering gezien hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.